ALGEMENE VOORWAARDEN

WEBSHOP CRU DE CACAO 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 Definities  
Artikel 2 Identiteit ondernemer  
Artikel 3 Toepasselijkheid  
Artikel 4 Het aanbod  
Artikel 5 De overeenkomst  
Artikel 6 Herroepingsrecht  
Artikel 7 Uitoefening herroepingsrecht en kosten in geval van herroeping  
Artikel 8 Verplichtingen ondernemer bij herroeping  
Artikel 9 Uitsluiting herroepingsrecht  
Artikel 10 De prijs  
Artikel 11 Conformiteit en garantie  
Artikel 12 Levering en uitvoering  
Artikel 13 Betaling  
Artikel 14 Klachtenregeling 
Artikel 15 Gebruik van gegevens  
Artikel 16 Aanvullende bepalingen  
 
Artikel 1 - Definities:
1.1 Bedenktijd: 
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.  
1.2 Consument: 
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer.  
1.3 Dag: 
kalenderdag.   
1.4 Duurzame gegevensdrager: 
Elk hulpmiddel, waaronder ook e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.  
1.5 Herroepingsrecht: 
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.   
1.6 Ondernemer: 
Cru de Cacao die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.  
1.7 Overeenkomst op afstand: 
Een overeenkomst waarbij die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 
1.8 Modelformulier voor herroeping: 
Het in Bijlage I van deze voorwaarden en in de webshop van Cru de Cacao opgenomen modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft. 
1.9 Techniek voor communicatie op afstand: 
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit ondernemer: 
Cru de Cacao 
Lovensekanaaldijk 47-ka2 
5013 BJ Tilburg 
info@crudecacao.nl  
www.crudecacao.nl  
KvK-nummer: 74660462 
Btw-identificatienummer: NL002197391B11 

Artikel 3 - Toepasselijkheid: 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.  
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.  
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  

Artikel 4 - Het aanbod:
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten. Waar het om ambachtelijk handwerk gaat, kunnen de geleverde producten in de afwerking afwijken van de afbeelding. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.  
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 - De overeenkomst:
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.  
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.   
5.4 De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: 
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder. 

 Artikel 7 - Uitoefening herroepingsrecht en kosten in geval van herroeping :
7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer, bijvoorbeeld via een e-mail aan het onder artikel 2 vermelde e-mailadres.  
7.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
7.3 Tijdens de bedenktijd, als bedoeld in artikel 6, zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
7.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
7.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 8 - Verplichtingen ondernemer bij herroeping:
8.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
8.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, als het gaat om retournering van de volledige bestelling inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product in goede orde heeft ontvangen. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht:
9.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.  
9.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten: 
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;  
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;  
met een beperkte houdbaarheid; 
met een gezondheidsrisico en/of waarvoor hygiënische voorschriften gelden en waarvan de verzegeling is verbroken, zoals maar niet uitsluitend producten waarvan de houdbaarheidsdatum is gelegen binnen het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen als bedoeld in artikel 6. 

 Artikel 10 - De prijs:
10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.   
10.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.  

 Artikel 11 - Conformiteit en garantie:
De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  

Artikel 12 - Levering en uitvoering: 
12.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.  
12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.  
12.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.  
12.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding.  
12.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan bij de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 13 - Betaling:
13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, betaalt de consument direct bij bestelling middels de daarbij door de ondernemer aangegeven (elektronische) betaalmethoden.  
13.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  
13.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.  

Artikel 14 - Klachtenregeling:  
14.1 Klachten dienen schriftelijk, waaronder ook e-mail dient te worden verstaan, te worden ingediend bij de ondernemer aan het onder artikel 2 vermelde (e-mail)adres. 
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De ondernemer draagt zorg voor producten van de hoogste kwaliteit. De consument heeft de verplichting om direct bij aflevering van dagverse producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Is dit niet het geval, dan dient de consument de ondernemer daarvan onverwijld, maar in ieder geval binnen drie uur na levering, telefonisch of per e-mail op de hoogte te brengen. 
14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Gebruik van gegevens:
15.1 De ondernemer behandelt klantgegevens vertrouwelijk en geeft of verkoopt klantgegevens niet door aan derden die niet bedrijfsmatig verbonden zijn aan de ondernemer. 
15.2 De ondernemer houdt zich het recht voor om klanten periodiek op de hoogte te stellen van nieuwe producten, aanbiedingen en nieuws over de ondernemer. De consument heeft na ontvangst van dergelijke informatie steeds het recht en de optie zich uit te sluiten van dergelijke marketingactiviteiten via de ‘unsubscribe’-link. 

Artikel 16 - Aanvullende bepalingen:
16.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter. 
16.2 De ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. 
--- 
BIJLAGE I, FORMULIER VOOR HERROEPING 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 
 
a. Aan: Cru de Cacao  
Lovensekanaaldijk 47-ka2 
5013 BJ Tilburg 
info@crudecacao.nl  
 
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 
    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*, 
    herroept/herroepen* 
 
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 
 
d. [Naam consumenten(en)] 
 
e. [Adres consument(en)] 
 
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.